Katalog dokumenata Općine Feričanci

 

K A T A L O G

DOKUMENATA OPĆINE FERIČANCI

Katalog dokumenata Općine Feričanci je uređeni skup tekstualnih, grafičkih i zvučnih podataka o činjenicama i događajima, oblikovan u evidencije, registre, kataloge, zbirke i druge vidove organizacije skupa podataka što ih posjeduju Jedinstveni upravni odjel Općine Feričanci kao i Vlastiti pogon Općine s obzirom na djelokrug poslova koje obavljaju.

I. DOKUMENTI TAJNIKA OPĆINE

 

-zapisnici o radu Općinskog vijeća Općine Feričanci od 1993. godine i dalje

-zapisnici o radu Općinskog poglavarstva od 1993. godine do 2001. godine

informacije:

– o radu Općinskog vijeća Općine Feričanci

– o radu radnih tijela Općinskog vijeća

– o radu mjesnih odbora

– o aktivnostima Općinskog načelnika

– o ustanovama kulture i drugim ustanovama čiji je osnivač Općina Feričanci

– vezane za programe javnih potreba u socijalnoj skrbi, športu, kulturi i tehničkoj kulturi

– o stipendiranju studenata Općine Feričanci

– o obilježavanju značajnijih datuma i događaja

– o poslovima pismohrana

– donošenje planova prostornog uređenja i zaštite okoliša

– raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem na području općine

– stanju u gospodarstvu

– raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine

– “Službeni glasnik Općine Feričanci od 1994. godine

 

II DOKUMENTI UPRAVNO-KOMUNALNOG REFERENTA

 

dokumenti o:

– komunalnom uređenju Općine

– komunalnoj naknadi

– komunalnom doprinosu

– uređenju prostora

– zakupu javnih površina

– izgradnji i održavanju komunalne infrastrukture

 

III DOKUMENTI O FINANCIJAMA OPĆINE FERIČANCI

 

dokumenti o:

– financijskom poslovanju

– računovodstveno-financijskim poslovima

– izradi prijedloga Proračuna i Odluka o izvršenju Proračuna

– analitičkoj evidenciji prihoda Općine

– naplati općinskih prihoda

– imovini općine

 

IV DOKUMENTI VLASTITOG POGONA

 

dokumenti o:

– upravljanju i održavanju groblja u Feričancima i Gazijama

– održavanju javnih površina

– održavanju nerazvrstanih cesta

– održavanje tržnice

– pogrebnim poslovima

– održavanju čistoće uredskih prostorija , okoliša zgrade Općinske uprave i Dječjeg vrtića

– održavanju okoliša ispred i oko mrtvačnice kao i čišćenju i održavanju mrtvačnice u Feričancima

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed