Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obavijest Našički Vodovod

Na temelju članka 215. Zakona o vodama (NN br.153/09.) i članka 24. Zakona o zaštiti potrošaca (NN br. 79/07., 125/07.-ispr.79/09.,89/09.,133/09), te čl. 295. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05 i 41/08 ), sukladno čl. 11. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (Sl. gl. Grada Našica 0/11) Uprava Našičkog vodovoda d.o.o. uz suglasnost Nadzornog odbora Društva donosi Opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga na uslužnom području našićki vodovod d.o.o Našice. Prikaz odluke nalazi se ovdje.

Skip to content