Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U FERIČANCIMA – Prethodno savjetovanje

Općina Feričanci priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova rekonstrukcije i dogradnje društvenog doma Feričanci, u sklopu mjere 7: “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.4.: “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1.: “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, koji se financira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Temeljem članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i na internetskim stranicama Općine Feričanci: www.opcina-fericanci.hr javni naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi, u kojoj se nalaze prethodno navedene obvezne informacije, informativni troškovnik za sve vrste radova iz predmeta nabave te priloge potrebne za provedbu postupka javne nabave.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, do zaključno s 30. srpnja 2019. godine, zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Nakon provedenog
savjetovanja razmotrit će se sve primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima i objaviti na internetskim stranicama.

Obavijest o prethodnom savjetovanju u ovom postupku javne nabave, prethodno navedeni obvezni podaci te ostali podaci i prilozi potrebni za provedbu postupka javne nabave nalaze se ovdje.

Skip to content